Privacybeleid

Artikel 1 - Algemeen

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Ons privacybeleid is conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid kan naar gelang nieuwe ontwikkelingen of de evolutie van de wetgeving wijzigen in de tijd. Deze wijzigingen worden steeds duidelijk kenbaar gemaakt.

Artikel 2 – Vertrouwelijkheid en veiligheid

Als algemeen principe houden we eraan uw persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen.

We beschouwen al uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie.

Bij het verzamelen, gebruiken en verwerken van gegevens verzekeren we vertrouwelijkheid en veiligheid.

Artikel 3 – Persoonsgegevens

We bewaren gegevens die we voornamelijk van u via e-mail, een contactformulier, een inschrijvingsformulier, een offerte, een aanbod, een bestelbon, een overeenkomst of een contract of van derden ontvangen met betrekking tot uw naam, voornaam, adres, contact (e-mail, telefoon, sociale media) en, in voorkomend geval, uw organisatie (zoals KBO-nummer, BTW-nummer, bank en bankrekeningnummer).

We bewaren ook gegevens met betrekking tot uw deelname aan onze evenementen, opdrachten die we voor u uitvoeren en afgesloten overeenkomsten of contracten.

We kunnen ook andere gegevens bewaren die ons ter beschikking worden gesteld wanneer u gebruik maakt van onze webstek (zoals cookies en surfgegevens).

We vragen bij derden geen informatie over u op.

Artikel 4 – Gegevensbewaring

We nemen uw gegevens op in een gegevensregister of adressenbestand dat we beheren.

We bewaren en verwerken uw gegevens slechts gedurende de periode die we redelijk en nodig achten om onze opdrachten uit te voeren en onze doelstellingen te bereiken.

Artikel 5 – Gegevensgebruik

We gebruiken uw gegevens enkel binnen het kader van onze opdrachten, en dit om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen leveren, om de door u afgesloten overeenkomst of contract nauwgezet uit te voeren, om statistieken bij te houden, om onze diensten te verbeteren, voor direct marketing en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en ander nieuws.

Artikel 6 – Gegevensdeling

We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, niet verhuren, niet verdelen en niet commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Het is mogelijk dat uw gegevens tijdelijk worden gedeeld met derden indien ze strekken tot het uitvoeren van een taak die we zelf niet volbrengen.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. We zullen in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van onze activiteiten kunnen uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. We zullen in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat we uw gegevens aan genoemde derde bekendmaken, ofschoon dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In geen geval kunnen we aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Verzendlijsten en nieuwsbrieven

Voor verzendlijsten en nieuwsbrieven kunt u zich op elk moment en zonder vermelding van reden laten uitschrijven door ons rechtstreeks te contacteren.

Artikel 8 – Uw rechten

Voor zover uw vraag niet in strijd is met wettelijke bepalingen en verplichtingen, heeft u op elk moment recht van toegang, inzage, aanpassing, verwijdering en beperking van uw gegevens. U kunt ons hiertoe contacteren via e-mail of de post.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Bij uw vraag naar aanpassing houden we ons het recht voor om een ondertekende en gedateerde vraag tot aanpassing te eisen, waarbij ook een kopij van de identiteitskaart hoort.

Bij uw vraag naar verwijdering dient u een duidelijke reden mee te geven.

Bij weigering van mededeling van uw persoonsgegevens of bij uw vraag naar verwijdering kan het zijn dat bepaalde goederen en/of diensten niet leverbaar zijn.

U kunt ons steeds contacteren voor andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x