Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, elk aanbod, elke bestelbon en elke overeenkomst of contract met betrekking tot de goederen en de diensten die we aanbieden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 2 – Opdrachten

We behouden het recht voor om bepaalde vragen tot opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Offertes

Onze offertes zijn indicatief en vrijblijvend. Ze vervallen indien ze niet binnen de 30 kalenderdagen door de klant worden aanvaard.

Onze offertes krijgen rechtsgeldigheid als overeenkomst van zodra de klant er schriftelijk zijn akkoord over heeft gegeven.

Artikel 4 – Overeenkomsten en contracten

We kunnen met de klant een overeenkomst of contract aangaan zoals beschreven in de offerte, het aanbod of de bestelbon.

We kunnen een overeenkomst of contract ten alle tijde eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigen indien de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of indien de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Goederen en diensten

Onze goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte, het aanbod, de bestelbon of de overeenkomst of contract.

Onze goederen of diensten worden geleverd binnen een redelijke termijn zoals vermeld in de offerte, het aanbod, de bestelbon of de overeenkomst of contract.

Artikel 6 – Evenementen

Het elektronisch versturen van een ingevuld inschrijfformulier geldt als inschrijvingsbewijs voor een evenement en bindt de inschrijver ertoe het verschuldigde bedrag voor deelname te betalen, ook indien de inschrijver niet opdaagt op de dag van het evenement, deelname annuleert en niet langer wenst deel te nemen. Betaalde bedragen kunnen niet gerecupereerd worden. Alle rechtsmiddelen zullen worden uitgeput opdat de inschrijver het verschuldigde bedrag betaalt.

Met het versturen van een inschrijfformulier krijgt CALIPA Coaching de toestemming om de gegevens van de ingeschrevene uitsluitend te gebruiken in de context van het formulier, voor de opvolging ervan en om de ingeschrevene te contacteren.

Het bedrag (prijs) voor het evenement moet ten laatste op de vierde dag voor het evenement via overschrijving worden betaald.

Indien men zich inschrijft gedurende de laatste drie dagen voorafgaand aan het evenement, moet de ingeschrevene het betalingsbewijs van de bank naar info@calipa.eu sturen of meebrengen naar het evenement.

Enkel nadat CALIPA Coaching het volledige bedrag heeft ontvangen voor de dag voor het evenement of het betalingsbewijs van de bank van de ingeschrevene heeft ontvangen, kan de ingeschrevene deelnemen aan het evenement.

CALIPA Coaching eigent zich het recht toe om in speciale gevallen contante betalingen op de dag van het evenement te aanvaarden.

In geval van annulering van een inschrijving dient CALIPA Coaching onmiddellijk via info@calipa.eu te worden ingelicht. Het volledige bedrag blijft verschuldigd.

Ook bij niet-deelname aan een evenement kan het bedrag niet worden teruggevorderd.

In geval van annulering van een evenement door CALIPA Coaching worden alle ingeschrevenen zo snel mogelijk via e-mail ingelicht en worden alle betaalde bedragen binnen de 4 weken vanaf de dag van het evenement teruggestort.

Artikel 7 – Vragen en klachten

Vragen betreffende de geleverde goederen of diensten of de factuur moeten voor het verstrijken van vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons toekomen.

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten of de factuur moeten voor het verstrijken van zeven dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven bij ons toekomen op straffe van onontvankelijkheid.

Indien we geen schriftelijke klachten ontvangen hebben voor het verstrijken van zeven dagen na de factuurdatum, aanvaardt de klant de geleverde goederen of diensten en de factuur, inclusief de voorwaarden, zonder voorbehoud.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

De geleverde goederen of diensten blijven onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

De klant kan de geleverde goederen en diensten niet kopiëren, reproduceren of verhandelen en doorverkopen zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9 – Prijzen

De prijs voor de goederen en diensten is deze vermeld op de offerte, het aanbod, de bestelbon of de overeenkomst of contract. 

Artikel 10 – Betaling

Behoudens een andere afspraak in een offerte, aanbod, bestelbon of overeenkomst of contract zijn de geleverde goederen of diensten ofwel contant betaalbaar (indien er geen factuur is) ofwel betaalbaar voor de vervaldatum van 14 dagen na de factuurdatum.

Indien een voorschot wordt gevraagd, vatten we de werkzaamheden pas aan na de ontvangst van het voorschot.

Artikel 11 – Niet-betaalde facturen

Voor een niet-betaalde factuur op de vervaldatum wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 2% per begonnen maand gevorderd, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

Voor een niet-betaalde factuur op de vervaldatum wordt bovendien automatisch en zonder ingebrekestelling het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 15%, met een minimum van 200 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten of contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid en privacy

We verwerken uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar ons privacybeleid.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan we in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.

Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen of overeengekomen prijs (exclusief BTW).

Artikel 14 – Overmacht

In geval van overmacht zijn we niet gehouden de verplichtingen na te komen en kunnen we ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst of contract definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen we onder meer: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 15 – Nietigheid en volledigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal/zullen die bepaling(en) kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomst of contracten.

In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x